Кабелни линии 20кV – възложители: „Е.ОН България Мрежи“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД