Оптични кабелни линии в източна България – възложители: КейбълТел и „Мобилтел“ ЕАД