Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в „БЕЛ-РС“ ООД

По проект BG05M9OP001-1.003-1096 „Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД“ фирма БЕЛ-РС назначи неактивни и безработни лица, с приоритет младежи на възраст до 30г.и оборудва работните места на новоназначените.

Фирмата предоставя професионално обучение от лицензирани Центрове за професионално обучение на шест от новоназначените. Специалностите са съобразени с изискванията за компетентност на новоразкритите работни места:

Професия „Електромонтьор“, специалност „Електроенергетика“ – втора степен на професионална квалификация
Професия „Електротехник“, специалност „Електроенергетика“ – трета степен на професионална квалификация
професия „Икономист“, специалност „Индустрия“, част от трета степен на професионална квалификация
Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, специалност „Маркетингови проучвания“ – втора степен на професионална квалификация.