“БЕЛ-РС“ ООД изпълни проект по процедура „Ново работно място“

Относно проекта

„БЕЛ-РС“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″.

С проект BG05M9OP001-1.003-1096 „Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД“ в нашия екип се включиха неактивни или безработни младежи на възраст до 30г.

Бяха осигурени новооборудвани работни места, както и обучение по специалността.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца и е на стойност 121 415 лв, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″.