Проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Фирма „БЕЛ-РС“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-1693-C01

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение:
с. Тополи, община Варна

Обща цел:
Постигане на устойчив растеж и развитие на „БЕЛ-РС“ ООД през средносрочния период 2024 г. – 2026 г., чрез разширяване на дейността и повишаване на капацитета на предприятието.

Обща стойност на разходите: 344 846.49 лв., от които 172 423.24 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.